ANBI

ANBI

Gegevens ten behoeve van de ANBI-inschrijving bij de belastingdienst  

 

Naam van de instelling:

Vogelwerkgroep Noord-West Achterhoek

 

Fiscaal nummer: 8160.79.389

 

Adres:

Vogelwerkgroep Noord-West Achterhoek

Zwiepseweg 10 – 7241 GT  Lochem

 

Doelstellingen:

De vereniging stelt zich ten doel het bestuderen, het beschermen en het verbeteren van de vogelstand in en rond de gemeente Lochem, en voorts al datgene wat daarmee in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht dit doel onder andere te bereiken door:

 1. het met toestemming van de grondeigenaren creëren van beschermde vogelbroedgebieden, waarin het zoeken en rapen van eieren van vogels of het verstoren van hun nesten is verboden;

 2. het met toestemming van de grondeigenaren creëren van nestgelegenheid voor vogels, door het ophangen van nestkasten of anderszins op daarvoor geëigende plaatsen; het beschermen en controleren van hun broedsels alsmede het in stand houden van deze zaken;

 3. het inventariseren van in de gemeenten voorkomende vogelsoorten en het registreren daarvan;

 4. het waarnemen en registreren van de vogeltrek in voor- en najaar en het signaleren van veranderingen die daarin inde loop der jaren kunnen optreden;

 5. het waarnemen en registreren van andere - in de gemeenten - voorkomende vogels, zoals wintergasten;

 6. het verlenen van medewerking bij het ringen van vogels door daartoe bevoegde personen;

 7. het organiseren van wintervoedering van vogels, indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven;

 8. het opsporen en/of voorkomen van voor de vogelstand ongewenste situaties en het aanbevelen van eventuele verbeteringen hiervan;

 9. het bestuderen van planologische aangelegenheden die consequenties kunnen hebben voor de vogelstand in het algemeen, en het treffen van maatregelen teneinde nadelige effecten te voorkomen;

 10. er mede op helpen toezien dat wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van vogels worden nageleefd;

 11. het inrichten en houden van een archief betreffende de vogels in de Noord-West Achterhoek en/of van een bibliotheek op ornithologisch gebied;

 12. het geven van voorlichting door middel van lezingen, films, excursies en dergelijke om de kennis van en de liefde voor de natuur te vergroten;

 13. alle andere wettige middelen en activiteiten die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

 

Bestuur

Zie website

Beloningsbeleid

Er worden geen vergoedingen gegeven voor gemaakte uren of inspanningen. Er wordt uitsluitend vergoeding gegeven voor gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging.

 

Jaarverslag 2019

Het jaar begon met de traditionele Nieuwjaarsquiz voor de leden van de vereniging. Zoals gewoonlijk was de quiz wel pittig, maar het blijft een leerzaam en leuk gebeuren.

De roekennesten werden ook dit jaar weer geteld, zij het dat er ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden door bomenkap en ook lijkt een deel van de kolonie verlaten te zijn, waarschijnlijk doordat ze in de nacht lastig gevallen werd door een Oehoe. Dit laatste is een veronderstelling.

Dit jaar is er ook weer volop gewerkt met het invoerprogramma Avimap van SOVON. Daarin kunnen al je waarnemingen direct op kaart gezet worden en doorgestuurd naar SOVON. De VWG heeft inmiddels tien tablets voor verschillende waarnemers en ze worden ijverig gebruikt voor de telprojecten waar wij aan mee doen. 

Dat zijn inventarisaties voor Natuurmonumenten, BMP, MAS, MUS, PT-telling, Midwintertelling watervogels, roofvogeltelling en het patrijzenproject, alsmede invoer van roepende uilen van diverse soorten. Ook zijn enkele van onze mensen druk geweest voor weidevogels en een inventarisatie voor het waterschap.

De Roofvogelwerkgroep heeft weer haar werk uitgevoerd, evenals de Uilengroepen.

Er zijn gegevens ingevoerd op nestkaarten van SOVON. Leuk om hier te vermelden is dat er een Rode Wouw voorzien is van een datalogger.

De jaarlijkse IVN-vogelcursus is in het voorjaar weer geleid door enkele van onze leden.

Gierzwaluwen zijn ook weer met de vaste methode geteld vanaf de kerktoren van Lochem.

Huis- en Boerenzwaluwen werden waar mogelijk geteld en doorgegeven aan SOVON.

Tot slot was de trektelpost bezet in de periode half augustus tot en met half november met mooie waarnemingen. (Zie: treltellen.nl.)

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek