top of page
Gierzwaluw

Help mee bij

het behouden van de 

gierzwaluw in Lochem.

 

De vogelwerkgroep maakt nestkasten voor gierzwaluwen en kan deze ook plaatsen.

 

Verder denken wij graag mee bij renovatie of nieuwbouw.

 

Klik hier

voor contact.

Foto's: Gierzwaluwbescherming

Nederland 

gierzwaluwen

Vanaf 1992 worden er in Lochem jaarlijks gierzwaluwen geteld vanaf de toren van de Gudulakerk.

Deze tellingen geven geen exacte aantallen van aanwezige vogels maar er is wel een trend uit af te leiden.

Aantalsverloop

Bij het begin van de tellingen in de jaren negentig werden nog aantallen van rond de 400 vogels geteld in 1 telronde.

Daarna ontstond een neerwaartse trend met een dieptepunt in 2009 met minder dan 150 getelde vogels in 1 telronde.

Vanaf 2010 is er sprake van een licht herstel. Dit komt overeen met de landelijke trend.

Honderd dagen

Gierzwaluwen worden ook wel de honderd-dagen-vogel genoemd.

Vanaf eind april tot begin augustus zijn ze in ons land en laten hun karaktistieke geluid horen.

In deze periode wordt het nest

Gierzwaluw

klaar gemaakt, wordt er gebroed en moeten de jongen worden grootgebracht.

 

Gierzwaluwen  broeden in Nederland alleen binnen de bebouwde kom. Ze nestelen graag in wat oudere stadswijken of grote gebouwen. Ze mijden nieuwere bebouwing niet, mits nestgelegenheid voorhanden is.

Bescherming

Een van de oorzaken van de achteruitgang is de afname van broedplekken.

Bij renovaties van daken worden vaak alle spleten en kiertjes dichtgemaakt. Maar de nesten van gierzwaluwen genieten wettelijke bescherming.

De beste oplossing is om bij renovaties opnieuw openingen aan te brengen op de oorspronkelijke plekken.

Ook het aanbrengen van speciale dakpannen is een goede oplossing mits het niet te warm kan worden.

Andere mogelijkheden om de achteruitgang tegen te gaan zijn:

Nestkasten

Het ophangen van nestkasten kan zeker een alternatief zijn voor

het verdwijnen van broedplekken onder daken. Maar het kan even

duren voordat gierzwaluwen de kast ontdekken.

Door het geluid van roepende gierzwaluwen af te spelen kunnen

de zwaluwen naar de kast gelokt worden.

De vogelwerkgroep maakt speciale kasten en kan deze ook plaatsen.

Meer informatie hierover op de pagina nestkasten.

nestkast Gierzwaluw

Neststenen

Er zijn diverse soorten inmetselstenen.

Deze kunnen in een bestaande wand of bij nieuwbouw toegepast worden.

Ook zijn er inmetselstenen leverbaar die weggewerkt worden achter de buitengevel zodat alleen de kleine invliegopening zichtbaar is.

Het is zeer gewenst om meerder stenen bij elkaar te plaatsen want de gierzwaluw is een koloniebroeder.

Gierzwaluwen veroorzaken geen poepstrepen.

Informatie

Meer informatie over gierzwaluwen is te vinden op de website van de landelijke werkgroep GierzwaluwBescherming Nederland:

Onderwerpen waarover informatie gegeven wordt zijn o.a.: biotoop, vliegen, voortplanting, voedsel. dakpannen, nestkasten, neststenen (o.a. tekeningen, adressen). en wetgeving bij bouw en renovatie.

Klik op het logo voor meer informatie over gierzwaluwen.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page