top of page
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

de werkgroep

De Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek is opgericht op 1 januari 1988 en heeft als doel het bestuderen en beschermen van vogels in hun natuurlijke omgeving.

Om deze doelstelling te realiseren worden er lezingen georganiseerd en er worden inventarisaties en projecten uitgevoerd.

Het werkgebied is gelegen in het noordwestelijk deel van de Achterhoek met Lochem als centraal middelpunt (meer informatie op pagina werkgebied).

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

De werkgroep

Onze werkgroep bestaat uit een klein aantal actieve vrijwilligers met een passie voor vrije vogels in de natuur.

De belangrijkste activiteiten zijn diverse soorten inventarisaties, nestkastprojecten en het stimuleren van biotoopherstel.

 

In de wintermaanden zijn er bijeenkomsten waarbij informatie over veldwerk wordt besproken. Ook worden er lezingen georganiseerd om de kennis omtrent de vogels te vergroten.

Inventarisaties

De inventarisaties worden, al dan niet in opdracht, wisselend uitgevoerd in verschillende delen van het werkgebied. 

Daarnaast worden er jaarlijks tellingen verricht van gierzwaluwen, roeken, watervogels en stadsvogels.

 

Tevens worden structureel roofvogels geïnventariseerd waarbij bescherming een belangrijke rol speelt.

In het najaar worden, vanaf half augustus tot eind november, doortrekkende vogels geteld op de telpost de Hooge Weide.

De resultaten van veel inventarisaties zijn vastgelegd in verslagen en in boekvorm (zie publicaties).

Nestkastprojecten

Voor de bescherming van kwetsbare soorten zijn we actief door het plaatsen van nestkasten voor o.a. kerkuilen, steenuilen, torenvalken en slechvalk.

Dankzij de medewerking van veel erfbewoners blijft hierdoor nestgelegenheid in stand.

Zoveel mogelijk worden de broedresultaten vastgelegd en juveniele vogels geringd.

Biotoopherstel

De sterke achteruitgang van boerenlandvogels is aanleiding geweest om in 2015 te starten met een 'Project Patrijs'

Doel van dit project is om in het agrarisch gebied grondeigenaren te stimuleren om kleinschalig akkerranden en kruidenrijke grasranden aan te leggen.

 

Afbeelding uit boek: Broedvogels Groote Veld.

Resultaten

De verzamelde gegevens worden vastgelegd voor eigen gebruik. Tevens worden deze ter beschikking gesteld aan landelijke organisaties, zodat de gegevens uit ons werkgebied meetellen bij het vaststellen van landelijke trends.

Daarnaast wordt de informatie die uit genoemde activiteiten voortkomt ook gebruikt in contacten met locale overheden en terreineigenaren, teneinde de leefgebieden van de vogels in het werkgebied te behouden c.q. te verbeteren.

Medewerking

Voor de realisatie van bovengenoemde activiteiten zijn wij in grote mate afhankelijk van terreineigenaren en erfbewoners.

Wij zijn dan ook alle betreffende organisaties en particulieren zeer erkentelijk voor hun medewerking.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page