top of page

roeken

Al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt door leden van de vogelwerkgroep in de kernen Laren en Lochem jaarlijks het aantal kolonies en de daar aanwezige roekennesten geteld.

Al die jaren schommelt het aantal bezette kolonies rond de 15.

Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw bedroeg het aantal nesten circa 2400.

De kolonie op de Kanaaldijk was rond de eeuwwisseling een van de grootste van Nederland met ca. 1200 nesten.

Vanaf 2000 is er sprake van een gestage daling tot in totaal ca. 1250 nesten in 2015.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Aantallen

Het aantal broedvogels in Nederland bedraagt

ca. 60.000 broedparen.

Vanaf 1990 is er sprake van een toename maar vanaf 2000 zijn de aantallen broedvogels weer aan het dalen.

Dit komt overeen met het verloop van de aantallen broedparen in Lochem.

Bijzondere vogel

Roeken worden vaak in een adem genoemd met kraaien en kauwen. Ze worden veelal ervaren als hinderlijke vogels die ter plekke veel overlast veroorzaken (geluid en uitwerpselen).

Wie zich echter verdiept in deze bijzondere vogelsoort zal er niet alleen achter komen hoe mooi en slim de Roek is, maar ook dat er veel positiefs over deze vogel te melden valt.

Kolonievogel

De Roek is een typische kolonievogel die in een groot sociaal verband leeft.

De nesten worden in hoge bomen gemaakt en oude nesten worden vaak meerdere malen gebruikt.

Een kolonie roeken kan uit een paar nesten in een boom bestaan maar de vogels gebruiken vaak meerder bomen om de kolonie te vestigen.

Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden.

Slim

De Roek werd in een eeuwenoude fabel al omschreven als een intelligente vogel.

In de fabel van de Griekse dichter Aesopus, circa 600 voor Christus, gooide de Roek steentjes in een kruik om het waterniveau te laten stijgen. Hierdoor kon de dorstige vogel uiteindelijk drinken.

Wetenschappers van de universiteit van Cambridge en de universiteit van Londen hebben hier onderzoek naar gedaan met opmerkelijk resultaat.

Lees meer....

Nuttig

De waarde van de Roek als bestrijder van insectenplagen wordt vaak aangehaald. 

Roeken voorkomen minstens zoveel schade als ze vermeend worden aan te richten en zouden dus als nuttig beschouwd moeten worden.

Roeken en de rondweg

Een nieuw geplande rondweg langs het kanaal ten noorden van Lochem doorkruist het gebied waar roeken nestelen. Doordat deze beschermd zijn wordt al jarenlang gezocht naar een oplossing.

Artikelen hierover zijn in te zien via de pagina roeken en de rondweg.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Voedsel

Roeken foerageren voornamelijk in open landschap, vooral op grasland.

Een groot deel van het voedsel bestaat uit dieren die in, op of boven de grond leven, zoals regenwormen, emelten en ritnaalden (de laatste twee zijn larven van insecten, schadelijk voor landbouwgewassen).

Het eten van deze dieren is voor de melkveehouderij zeer nuttig, want emelten en ritnaalden tasten het wortelgestel van gras en grasachtigen aan.

Naast grasland heeft de Roek ook akkerland als foerageergebied waar vooral ingezaaide granen, mais en morsgranen worden gegeten.

De kolonies bestaan meestal uit enkele tientallen tot een honderdtal nesten, de grootste tellen rond 1000 nesten. Zo'n 80% van de Roeken broedt in Gelderland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Friesland. 

Nederland

Door vervolging en onopzettelijke vergiftiging (landbouwbestrijdingsmiddelen) was de Nederlandse stand rond 1970 op een dieptepunt, maar herstelde zich in de periode daarna.

Vanaf ongeveer 2000 nemen de aantallen licht af, deels als gevolg van verstoring in verband met overlast en vermeende schade.

Door verstoring neigen voorheen grote kolonies ertoe zich over meerdere locaties te verspreiden.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page