top of page
boven werkgebied

werkgebied

Het werkgebied van de vogelwerkgroep ligt, met Lochem als centraal middelpunt, in het noordwestelijk deel van de Achterhoek.

Het werkgebied bestaat voornamelijk uit bos en agrarisch gebied en ligt voor een groot deel in het Nationaal Landschap De Graafschap.

Het Twentekanaal en de rivier de Berkel doorsnijden het werkgebied van oost naar west.​​​​​​​​​​

Klik op afbeelding

Lochem

Gebiedsomschrijving

Typerend voor de Graafschap is het kleinschalige coulisselandschap met kleine bosjes, houtwallen, singels, heggen en bolle akkers.

 

In het gebied liggen veel landgoederen en kastelen met parkbossen, bomenlanen, slotgrachten en boerengronden.

Veel boeren in het gebied pachten nog steeds delen van een landgoed. Soms bij een particuliere eigenaar maar steeds vaker bij organisaties als Natuurmonumenten, Stichting Geldersche Kastelen of Geldersch Landschap.

 

Daarnaast is er veel particulier agrarisch gebied dat intensief gebruikt wordt.

In het gebied komen ook een aantal grote bosgebieden voor zoals het Groote Veld, Verwolde, Ampsen en de Lochemse Berg.

Deze bossen zijn gedeeltelijk aangelegd als produktiebos.

De laatste jaren is er meer aandacht voor de natuurwaarden en worden deze bossen interessanter.

Als voorbeeld kan genoemd worden het Groote Veld waar, in een gebied van Natuurmomumenten, door houtkap en herstel van heide betere kansen zijn ontstaan voor soorten als Nachtzwaluw en Boompieper.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Biotopen

De meest voorkomende biotopen voor vogels in het werkgebied zijn bos, zowel gesloten als halfopen, en agrarisch gebied.

 

Mede door veroudering van het bos is de aantalontwikkeling van bosgebonden vogels redelijk stabiel.

Maar waar een soort als Zwartkop hiervan weet te profiteren, gaan andere aan bos gebonden Rode Lijstsoorten als Groene Specht en Matkop in aantal achteruit.

In het (half)open agrarisch cultuurlandschap verdwenen weidevogels als Grutto, Tureluur en Veldleeuwerik.

Soorten als Nachtegaal en Patrijs worden nog zelden gezien of gehoord rond Lochem.

Ook cultuurvolgers als Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Huismus volgen deze negatieve trend van achteruitgang. 

Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen.

Afgelopen jaren werden in het dal van de Berkel meerdere territoria van de Roodborsttapuit gevonden. 

De Grauwe Gans is een echte broedvogel in het gebied geworden en er is een opmerkelijke opmars van de Middelste Bonte Specht.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Roodborsttapuit

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek
de Berkel
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Natuurgebied het Groote Veld

kaart werkgebied

Globale begrenzing van het werkgebied.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

Patrijs

bottom of page