top of page

Op verzoek van Natuurmonumenten is in 2013 een inventarisatie uitgevoerd van broedvogels in het gebied Hackfort, ten westen van Vorden.

De telling is verricht door vrijwilligers van de vogelwerkgroepen Noordwest-Achterhoek en Zutphen en omvat alle soorten broedvogels.

De resultaten van de inventarisatie zijn geplubiceerd in een uitgebreid rapport.

broedvogels van Hackfort en 't Suideras en omgeving

Broedvogels van Hackfort en 't Suideras en omgeving.

Stef van Rijn, Michiel van der Weide en Hans van Hoorn, 2015. Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek en Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken.

ISBN/EAN 978-90-816845-0-7. Foto's, kaarten en tabellen, 102 pagina's.

Het rapport toont het voorkomen en de verspreiding van de broedvogels in

het geïnventariseerde gebied en laat tevens een aantal veranderingen in de broedvogelbevolking op Hackfort zien tussen 1983 en 2013.

Prijs: € 10,00.

Verkrijgbaar bij boekhandels in de regio

Of: bestellen via e-mail (verzendkosten € 2.00).

Winnaars / verliezers

 

Om alvast een idee te geven van soorten die het hardst voor- of achteruit zijn gegaan hier een overzicht van de winnaars en verliezers:

Winnaars:

Middelste Bonte Specht,

Wilde Eend,

Boomvalk,

Steenuil,

Bosuil,

Grote Lijster,

Fluiter,

Staartmees,

Spreeuw.

Verliezers:

Holenduif,

Boerenzwaluw,

Winterkoning,

Roodborst,

Nachtegaal,

Zwarte Roodstaart,

Zanglijster,

Bosrietzanger,

Matkop,

Gaai, 

Vink.

September 2012 werden enkele leden van de vogelwerkgroep NW-Achterhoek, die ook als vrijwilliger voor Natuurmonumenten actief zijn, benadert met het verzoek het landgoed Hackfort, in bezit van de vereniging, op broedvogels te inventariseren.

De bossen en cultuurgronden van Hackfort sluiten aan op de bospercelen van ’t Suideras, een aantal kleinere buitenplaatsen en bezit van het Geldersch Landschap. Samen met deze gebieden vormt het landgoed Hackfort een afwisselend structuurrijk landschap.

 

Op het landgoed Hackfort was in het verleden vaker een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Over het aansluitende gebied waren niet of nauwelijks broedvogelgegevens voorhanden.

Reden voor de aangezochte vogelaars om het verzoek van Natuurmonumenten breder te trekken en ook het op Hackfort aansluitende gebied, na overleg met grondeigenaren, bij de broedvogelinventarisatie te betrekken.

Waarbij niet alleen de bospercelen maar ook cultuurgronden en verspreidt in het gebied liggende boeren- en woonerven op vogels werden bekeken. In totaal werd 1890 ha. op broedvogels onderzocht. Een megaklus waarbij de hulp werd ingeroepen van leden van Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken.

Begin januari 2013, de bosuilen begonnen te roepen, ging de inventarisatie van start. Rond half augustus van dat jaar, jonge boomvalken en wespendieven vlogen uit, werden de laatste waarnemingen genoteerd.

Het veldwerk was gedaan en het bureauwerk kon beginnen. Honderden waarnemingen van stippenkaarten werden overgezet in GIS, notitieboekjes uitgeplozen en oude rapporten nagelezen. Intensief en tijdrovend werk dat een lezenswaardig rapport heeft opgeleverd betreffende voorkomen en verspreiding van de broedvogels in het geïnventariseerde gebied en de veranderingen in de broedvogelbevolking op Hackfort laat zien tussen 1983 en 2013.

Door financiële bijdragen van Natuurmonumenten, Stichting Hackfortfonds en enkele particulieren is het beide vogelwerkgroepen gelukt dit rapport, verrijkt met foto’s uit het gebied, in boekvorm uit te geven.

Zutphen

Vorden

Kaart van het gebied dat geïnventariseerd is.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page