Foto's  op  deze

website

MICHIEL SCHAAP

(tenzij anders vermeld)

VOGELS
EN DE WET
 
Vogels zijn
kwetsbaar
en verdienen
bescherming.
 
Hiertoe zijn regels
opgesteld op het
gebied van o.a.
- Jacht en schade-
    bestrijding
- Kappen en snoeien
- Verstoring
- Bouwwerkzaamheden
- Landelijk gebied
- Houden en
  prepareren
 
 Lees meer... 

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek, lochem

In het noordwestelijk deel van de Achterhoek, met Lochem als centraal middelpunt,

zijn ca. 30 vrijwilligers actief in een werkgroep die zich inzet voor het behoud en hetbeschermen van vogels in hun natuurlijke omgeving.

 

Deze site geeft informatie over de organisatie en de activiteiten van de werkgroep.

nieuws

01-01-2020

2020 - het jaar van de wilde eend

De Wilde Eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. De winteraantallen, bestaande uit Nederlandse standvogels en wintergasten van elders, vertonen een vergelijkbare afname. Eerdere analyses laten zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte van de volwassen vogels of een afname van het nestsucces. Over de overleving van de kuikens bleek echter nagenoeg niets bekend te zijn. In 2020 zetten Sovon en Vogelbescherming Nederland deze bekende vogel samen in de schijnwerpers in het Jaar van de Wilde Eend.

Als u hier meer over wilt lezen kunt u op de afbeelding klikken. U gaat dan naar de betreffende pagina van Sovon.

05-01-2020

Vooraankondiging cursus broedvogelinventarisatie

Sovon is voornemens een cursus broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode te organiseren in de Achterhoek. De cursus is voor de gevorderde vogelaars die het leuk vinden om broedvogels te leren inventariseren.

De cursus zal bestaan uit vijf theorieavonden en vier veldbezoeken, waarna je een toets en een diploma krijgt.  Je kan je (voor 23 februari 2020) opgeven via: broedvogels@sovon.nl.

Er is op dit moment nog geen cursus op touw gezet en deze opgave is bedoeld om te kijken of er voldoende mensen belangstelling hebben.

1 / 1

Please reload

thema's

petities

Na lange afwezigheid hebben rode wouwen in 2015 in ons werkgebied weer voor het eerst sinds jaren gebroed. In de jaren daarna waren er in ons werkgebied twee broedgevallen, die deel uitmaken van een landelijk onderzoek. In het kader van dat onderzoek zijn rode wouwen "gezenderd ". Onze werkgroep heeft 2 zenders gesponsord. U kan alles over dit onderzoek lezen door op de link naar het "rode wouwenportaal" te klikken.

gezenderde rode wouwen

Foto: Bert Verboog

Foto: Bert Verboog

Foto: Bert Verboog

Foto: Sovon

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek