top of page
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Download hier de

Infobrochure

De brochure

Kruidenrijk Grasland
meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels

geeft uitgebreid informatie over aanleg en beheer.

 

 

Patrijzen gezien? 

Geef je waarneming even door via contact.

We willen graag zoveel mogelijk waarnemingen van patrijzen verzamelen.

Alvast bedankt!

project patrijs: herstelmaatregelen

Wat is nodig:

- Verbetering van voedselomstandigheden kuikens.  

   De eerste levensweken eten kuikens uitsluitend

   insecten.

- Verbetering van broedbiotopen.

- Meer wintervoedsel en dekking.

Met kleine maatregelen zijn belangrijke verbeteringen te realiseren:

Het gaat dan met name om:

• Kleinschalig randen en hoekjes inzaaien met

   kruidenrijke mengsels die niet bespoten worden:

   - meer insecten geeft meer kuikenoverleving

   - beter voedselaanbod voor volwassen vogels 

     zowel in zomer als in winter.

• Het toepassen van kruidenrijke graslanden.

Voor deze maatregelen zijn er subsidiemogelijkheden.

Zie pagina subsidiemogelijkheden.

Kruidenrijke rand naast grasland: dekking en voedsel voor patrijzen.

Als een klein deel van de huidige raaigraslanden omgezet zou worden in kruidenrijke weides zouden de positieve gevolgen al groot kunnen zijn.

Randen

• Kruidenrijke akkerranden zijn belangrijk als

  voedselbron en schuilgelegenheid voor patrijzen

  en diverse andere soorten vogels, zoogdieren,  

  insecten, reptielen en amfibieën. 

Kruidenrijk grasland

• Kruidenrijk grasland is van groot belang voor de

   biodiversiteit.

• Bloeiende kruiden trekken insecten aan en die

   zijn voedselbron voor diverse vogelsoorten

   waaronder de Patrijs.

• De opbrengst is goed inpasbaar in de moderne

   veehouderij.

Overige simpele maatregelen:

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

• Randjes, droge sloot en

   hoekjes niet maaien en spuiten.  

   Vooral goed voor dekking.

• Op en rond kuilvoerplaats

   kruiden toestaan. Voedsel!

Het toepassen van deze eenvoudige maatregelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het biotoopherstel voor patrijzen.

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

• Ruigte toestaan op  

   perceelsranden en onder draad:

   dekking, voedsel en broedplek!

vogelwerkgroep noordwest-achterhoek
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Graag ontvangen we informatie indien locaties bekend zijn waar patrijzen gezien of gehoord zijn.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page