top of page
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Patrijzen gezien? 

Geef je waarneming even door via contact.

We willen graag zoveel mogelijk waarnemingen van patrijzen verzamelen.

Alvast bedankt!

Download hier de

Infobrochure

project patrijs: oorzaken achteruitgang

Oorzaken achteruitgang Patrijs en boerenlandvogels

Het agrarisch gebied is sterk veranderd door intensivering en schaalvergroting in de landbouw.

Dit heeft economische voordelen met zich meegebracht maar op ecologisch gebied zijn er ook nadelen.

Door de sterke veranderingen zijn voor boerenlandvogels, waaronder de Patrijs, belangrijke leefgebieden achteruit gegaan.

We zien minder heggen, houtwallen, overhoekjes en randen met ruigtekruiden.

Daardoor zijn belangrijke plekken voor voedsel, dekking en broedplek verdwenen voor patrijzen en overige vogelsoorten, vlinders en insecten.

De afname van variatie in gewassen (o.a. minder graan) en de toename van monotone raaigraslanden zorgt ook voor minder (winter)voedsel en dekking voor de Patrijs.

Belangrijkse oorzaken achteruitgang Patrijs zijn:
- Lage kuikenoverleving
- Predatie van nesten en van broedende 
  hennen
- Lage winteroverleving
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek
vogelwerkgroep noordwest-achterhoek

Lage winteroverleving:

Door de vermindering van geschikt winterhabitat zijn de winteroverlevingskansen sterk afgenomen.

Lage kuikenoverleving:

Patrijzenkuikens zijn in hun eerste levensweken volledig afhankelijk van insecten.

In de moderne landbouw zijn er minder insecten door monoculturen en een toename van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Predatie van nesten en van broedende hennen:

Door de afname van de patrijzenpopulatie is deze extra gevoelig voor predatie.

Op diverse plekken in Nederland blijkt dat door het toepassen van geschikte maatregelen er een herstel van populaties kan plaatsvinden waardoor die minder gevoelig wordt voor predatie.

Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek

bottom of page